image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện

 1. Văn phòng  HĐND&UBND huyện

   Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc;

 

   Chánh Văn phòng: Lê Thị Hồng Thắm

   Điện thoại: 0272 3 618089

   Phó Chánh Văn phòng: Trương Thị Trầm Hương

   Điện thoại: 0903022774

   Phó Chánh Văn phòng: Trương Văn Dương

   Điện thoại: 0903161241

   Phó Chánh Văn phòng: Quách Đăng Tùng 

   Điện thoại: 0932 702 909

 

   2. Thanh tra huyện

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

   Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Kim Cương

   Điện thoại: (072) 3881269

   Phó Chánh Thanh tra: Võ VănSớm

   Điện thoại: (072) 3881269

 

   3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

  

   Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tú

   Điện thoại: (072) 2213879

   Phó Trưởng phòng: Trương Văn Thành

   Điện thoại: (072) 3881216

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Trung

   Điện thoại: (072) 3881216

 

   4. Phòng Nội vụ

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị công lập; tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan; cải cách hành chính; chính quyền địa phương địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo, công tác thanh niên; thi đua khen thưởng

 

   Trưởng phòng: Đỗ Hồng Đăng 
   Điện thoại:(072) 3712174

   Phó Trưởng phòng: Trịnh Thị Kim Quyên

   Điện thoại:(072) 3712174

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

   Điện thoại:(072) 3712174

   5. Phòng Tư pháp 

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

   Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Vân

   Điện thoại: (072) 3881832

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Khoa

   Điện thoại: (072) 3881832

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tạo

   Điện thoại: (072) 3881832

   

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất; tài  nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường;

 

   Trưởng phòng:  Nguyễn Anh Tuấn

  Điện thoại:(072) 3713143

  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trung Kiên
   Điện thoại:(072) 3713143

 Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Tuyền
   Điện thoại:(072) 3713143

 Phó Trưởng phòng:  

   

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỷ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ

 

   Trưởng phòng: Lê Minh Bảo

   Điện thoại: (072) 3881158

   Phó Trưởng phòng: Lê Thị Hạnh

   Điện thoại:(072) 3881158

   Phó Trưởng phòng: Huỳnh Tấn Cường

   Điện thoại:(072) 3881158

 

   8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền côn;, bảo hiểm xãhội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội,

 

   Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Lành

   Điện thoại: (072) 3881254

   Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

   Điện thoại:(072) 3881254

 

   9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

 

   Trưởng phòng: Võ Chí Công

   Điện thoại:  (072) 3881236

   Phó Trưởng phòng: Ông Võ Anh Tuấn

   Điện thoại: (072) 3881236; 0977.750.017

   Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Trà Tấn Phát

   Điện thoại: (072) 3881236;

 

   10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩu cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em;  quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

   Trưởng phòng: Nguyễn Phúc Trường

   Điện thoại: (072) 3881207

   Phó Trưởng phòng: Võ Thị Hồng Nhung

   Điện thoại: (072) 3881207

   Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Đoan Vân

   Điện thoại: (072) 3881761

 

   11. PhòngVăn hoá và Thông tin

 

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 

   Trưởng phòng: Võ Thành Ngon

   Điện thoại: (072) 3881249 

   Phó Trưởng phòng: Ngô Hoàng Nguyễn

   Điện thoại: (072) 3881249

 

    12. Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềcác hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án, Lập kế hoạch thực hiện dựán, Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án, Giám sát tiến độ, chất lượng và kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh, thanh toán, cấp phát, giải ngân kịp thời đối với nguồn vốn đã được bố trí cho dự án; Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án đạt hiệu quả kinh tế, đúng mục đích sử dụng; Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai. 

 

   Trưởng ban: Nguyễn Thanh Tùng

   Điện thoại: (072) 3881250

   Phó Trưởng ban: Trần Khắc Đại

   Điện thoại:(072) 3881250

   Phó Trưởng ban: Nguyễn Chấn Quốc

   Điện thoại:(072) 3881250

 

   13. Trung tâm Hành chính công

Trung tâm Hành chính công huyện có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi, giám sát, đôn đốc, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định; ứng dụng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính.
        Giám đốc: Lê thị Tuyến

         Điện thoại:(072) 3885655

         Phó Giám đốc: Trần Duy Khanh

         Điện thoại:(072) 3885655

         Phó Giám đốc: Lê Minh Phụng

         Điện thoại:(072) 3885655

 

 

 

Thư viện ảnh

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement